REGULAMIN AUKCJI

 

 1. Organizatorem aukcji charytatywnej jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000174486 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony w całości na pomoc w leczeniu i rehabilitacji dla Magdaleny Piekorz.
 3. Aukcja charytatywna prowadzona będzie przez Annę Dymną i Bronisława Maja, zwanych dalej „Aukcjonerami”.
 4. Postępowanie w aukcji charytatywnej określają Aukcjonerzy.
 5. Dane kupującego (teleadresowe) pozostaną wyłącznie do wiadomości Organizatora aukcji charytatywnej i będą wykorzystane na potrzeby aukcji, jak również kierowania korespondencji oraz informowania o celach statutowych fundacji i sposobie ich realizacji. Kupującemu przysługuje prawo kontroli danych, ich uzupełnienia, prostowania, aktualizowania oraz prawo żądania wstrzymania ich przetwarzania bądź usunięcia.
 6. Zakończenie licytacji przedmiotu następuje poprzez uderzenie młotkiem przez jednego z Aukcjonerów.
 7. Osoba, oferująca najwyższą cenę, staje się nabywcą.
 8. Wszystkie niejasności rozstrzygają wyłącznie Aukcjonerzy.
 9. Prawo do własności zakupionego przedmiotu przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty wylicytowanej kwoty.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów.
 11. Osoby płacące przelewem proszone są o dokonanie wpłaty 28 lutego 2018 r. na podane konto bankowe Organizatora oraz wpisanie w tytule przelewu: „Aukcja charytatywna 11.02.2018”, wraz z podaniem numeru zakupionej pozycji katalogowej.