REGULAMIN AUKCJI

Regulamin aukcji
1. Organizatorem aukcji charytatywnej jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000174486 zwana dalej „Organizatorem”.

2. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony w całości na pomoc w leczeniu i rehabilitacji dla Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej

3. Aukcja charytatywna prowadzona będzie przez Juliusza Windorbskiego i Bronisława Maja, zwanych dalej „Aukcjonerami”.

4. Postępowanie w aukcji charytatywnej określają Aukcjonerzy.

5. Dane kupującego (teleadresowe) pozostaną wyłącznie do wiadomości Organizatora aukcji charytatywnej i będą wykorzystane na potrzeby aukcji, jak również kierowania korespondencji oraz informowania o celach statutowych fundacji i sposobie ich realizacji. Kupującemu przysługuje prawo kontroli danych, ich uzupełnienia, prostowania, aktualizowania oraz prawo żądania wstrzymania ich przetwarzania bądź usunięcia.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania przedmiotu z aukcji w wypadku nieosiągnięcia ceny minimalnej( wyznaczonej przez ofiarodawcę).

7. Zakończenie licytacji przedmiotu następuje poprzez uderzenie młotkiem przez jednego z Aukcjonerów.

8. Osoba, oferująca najwyższą cenę, staje się nabywcą.

9. Wszystkie niejasności rozstrzygają wyłącznie Aukcjonerzy.

10. Prawo do własności zakupionego przedmiotu przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty wylicytowanej kwoty.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów.

12. Osoby płacące przelewem proszone są o dokonanie wpłaty do 28 lutego 2019 r. na podane konto
bankowe Organizatora oraz wpisanie w tytule przelewu: „Aukcja charytatywna 10.02.2019”, wraz
z podaniem numeru zakupionej pozycji katalogowej.