REGULAMIN PROMOCJI „Bilet grupowy na koncert «Znaleźć Nadzieję» w niższej cenie”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Bilet na koncert «Znaleźć Nadzieję» w niższej cenie” (dalej „Promocja”).

 1. Organizatorem Promocji jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-198) przy ulicy Prof. Stefana Myczkowskiego 4, NIP: 677 22 17 576, Regon 356757405, (dalej „Organizator” lub „Fundacja”).
 2. Promocja dotyczy zakupu biletów (dalej „Bilety”) na koncert charytatywny „Znaleźć Nadzieję”, organizowany przez Fundację w dn. 02.2018 roku o godz. 17:00 w sali Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego w Krakowie (dalej „Koncert charytatywny”)
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.2018 roku i trwa do dnia 11.02.2018 roku (dalej „Okres Promocji”).
 4. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która w okresie promocji zakupi przynajmniej dziesięć biletów na koncert charytatywny.
 5. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 6. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w Promocji jest dobrowolny

 

ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

 1. Promocja polega na udostępnianiu przez Organizatora w okresie obowiązywania promocji biletów na koncert charytatywny w cenach promocyjnych.
 2. Ceny za jeden bilet promocyjny wynoszą: 20 zł; 40 zł; 100 zł i obowiązują wyłącznie przy zakupie przynajmniej 10 biletów. Przy zakupie mniejszej liczby biletów, ceny za jeden bilet wynoszą odpowiednio: 25 zł; 50 zł; 120 zł.
 3. Każdy uczestnik Promocji może nabyć dowolną liczbę biletów promocyjnych, jednak nie więcej niż wynosi pula wszystkich dostępnych biletów – 693.
 4. Bilety promocyjne będą udostępniane wyłącznie za pośrednictwem pracownika Fundacji. Oddelegowanym pracownikiem jest Alicja Rajs e-mail: alicjarajs@mimowszystko.org tel.:
  + 48 661 223 352, +48 12 31 25 117.

 

REKLAMACJE 

 1. Reklamacje zgłaszane do Organizatora będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie
  30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną,
  a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wysłane na adres:
  1. email: fundacja@mimowszystko.org lub
  2. adres korespondencyjny:

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków
z dopiskiem: Reklamacja – Bilet na koncert charytatywny

 

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji,
tj. w szczególności rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji), a Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności
  z przyczyn techniczno-organizacyjnych, przy czym zmiany nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed dokonaniem zmian.
 2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 471 4 paragrafu 5)
 5. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji na stronie www.filharmonia2018.pl, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, oraz w siedzibie Organizatora.